architektonická a projektová kancelář

Úvod

Poslední projekty

Ubytovna Michle

Přístavba patra ubytovny

RD Zličín

Návrh rodinnéhodomu

Co děláme

Naše kancelář využívá BIM – Building Information Modeling (informační model budovy) ve všech fázích projektu. BIM je moderní, inteligentní proces pro tvorbu a správu projektů založený na modelu. Usnadňuje výměnu informací v rámci procesu návrhu projektu, výstavby a používání budovy. Umožňuje tvořit a spravovat projekty pozemních a inženýrských staveb infrastruktury – rychleji, ekonomičtěji a s nižším dopadem na životní prostředí. Využíváme BIM software Autodesku, který nabízí široké portfolio řešení pro návrh, vizualizace, simulace a spolupráci vycházející z obsahově bohatých informací inteligentního modelu. Umožňuje tak lepší, informovanější rozhodování a boří překážky v procesech stavebnictví.

Urbanismus
 • urbanistické studie
 • studie využití a rozvoje území
 • změny územně-plánovací dokumentace
Architektura
 • hmotové studie
 • architektonické studie využitelnosti pozemků
 • kompletní architektonické návrhy objektů
 • návrhy interiérů
Komplexní projektová příprava, BIM
 • územní stu­die, územně plá­no­vací infor­mace, územní sou­hlas
 • dokumentace pro územní řízení (DUR)
 • dokumentace pro ohlá­šení stavby nebo sta­vební povo­lení (DSP)
 • dokumentace pro pro­ve­dení stavby (DPS/PP)
 • dokumentace pro zadání stavby doda­va­teli (DZS, ten­drová dokumentace)
 • jed­notný pro­jekt – JP (u malých sta­veb slouží pro obsta­rání potřeb­ných povo­lení a pro­ve­dení stavby)
 • dokumentace sku­tečného pro­ve­dení stavby
Inženýrská činnost a spolupráce při stavbě
 • zajištění stanovisek DOSS
 • zajištění povolení (umístění) stavby – stavební úřad
 • autorský dozor
 • technický dozor investora

 

 

Back To Top