architektonická a projektová kancelář

Zámek Veselí

architektonická soutěž
  • 3227

Description

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení „obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou
Předmětem návrhu je obnova zámku ve Veselí nad Moravou, včetně stávajících převážně technických budov kolem vstupního nádvoří. Jako hlavní využití bude hotelové v historickém duchu objektu. Neudržovaný objekt zámku se promění v prvotřídní čtyřhvězdičkový hotel se zázemím s možností pořádání kongresů, školení a  kulturních akcí. Část objektu bude vyčleněna jako expozice.
Provozně bude objekt rozdělen na ubytovací část, seminární část a výstavní část
Architektonické řešení zámku Veselí nad Moravou je zpracován v návaznosti na poskytnuté podklady tak, aby byly zachovány a obnoveny veškeré cenné architektonické a umělecké detaily, odstraněny novodobější konstrukce (příčky, sociální zázemí, apod.) a jsou zde zapracovány moderní prvky architektury.

Dispoziční řešení

Řešení 1.PP

Podzemí prostory navrhuje autor využít jako vinárnu, či jiný podobný prostor.

Řešení 1.NP

Stávající vstup do zámku ze západní strany přes nádvoří je zachován jako hlavní vstup do zámku. Bude zde vytvořen kruhový objezd pro příjezd vozidel pro vystoupení hostů zámku s následným odjezdem vozu na vnější parkoviště. Doporučuje se toto využít pouze při významných akcí. Stávající objekty konírny a vozovny by byly zrekonstruovány na 1) objekt restaurace s propojením do stávajícího zámku a 2) objekt konferenčního charakteru, kde by byly sály pro různé akce. Před objekty by byl prostor pro zahrádku k restauraci a posezení, či venkovní konferenci. Ostatní plochy by byly parkově upraveny. V západním křídle zámku je navržen lobby bar (v severní části), v jižní části u schodiště pro hotelové hosty bude umístěno sociální zázemí pro návštěvníky hotelu. U schodiště je také navržen výtah pro hotelové hosty. Do nádvoří je navržena recepce v moderním proskleném objektu a zahrádka k lobby baru.

V severním křídle bude v návaznosti na lobby bar a restauraci umístěna kuchyň a provozní zázemí kuchyně. Druhá část křídla by sloužila jako administrativní zázemí hotelu (kanceláře). Navazující východní křídlo bude ještě v severní části využito jako zázemí hotelu (sklady prádla, prádelna apod.)

Východní vstup do zámku směrem od města přes lávku bude pro návštěvníky muzejní expozice, která bude umístěna v jižní části východního křídla.

Vstupem jižního křídla by byly  zpřístupněny sklepní prostory zámku (po novém schodišti), kde je navržena vinotéka se studenou kuchyní. V levé části jižního křídla je navržen byt pro majitele zámku s výhledem do zámeckého parku.

Chodba kolem nádvoří bude téměř bez předělů, tak aby bylo možné celé nádvoří kolem dokola obejít. Vstupy jsou navrženy pouze východního a západního vstupu. Severní část chodby tak slouží převážně pro zázemí hotelu a jižní převážně pro návštěvníky hotelu (hosté i návštěvníci expozice). Jednotlivé funkční prostory budou odděleny pouze dle funkce hotelu uzavřením dveřím s rozlišením povolení vstupu (např. kartovými systémy apod.).

Nádvoří bude možné využít i pro kulturní akce (koncerty, divadlo) – v rohu je navrženo pódium a následně jeho zázemí se šatnami v jiho-východní části.

Řešení 2.NP

Druhé nadzemní podlaží bude využíváno převážně jako pokojová část. Je zde navrženo 19 pokojů či apartmánů s vlastním sociálním zázemím podle pravidel pro čtyřhvězdičkové hotely. Pokoje by měly být interiérově vybaveny nábytkem v zámeckém stylu.

Zámecký sál by se obnovil se všemi historickými prvky včetně krbu a sloužil by jako reprezentativní místnost (plesy, konference apod.).

Chodba v 2.NP kolem nádvoří bude průchozí s minimem dveří s architektonickými detaily, které po repase budou většinou otevřené.

Řešení půdních prostor

Vzhledem k zachování střech včetně vikýřů nenavrhuje autor žádné využití půdních prostor.
Nabízí se alternativní možnost rozšíření některých hotelových pokojů do podkroví jako mezonetových.

Zdůvodnění architektonického řešení obnovy stavby:

Nové funkce zámeckého areálu ctí jeho historickou hodnotu a vrací do jeho zdí každodenní život, protože tak bude možno zachovat památku pro budoucí generace. Úkolem celkové rekonstrukce je obnovit veškeré cenné architektonické a umělecké prvky, odstranit novodobé vestavby s minimálním zásahem do konstrukcí, bez kterých se celková obnova neobejde z důvodů funkčnosti objektu, je třeba řešit citlivě tak, aby umělecké prvky nebyly degradovány. Toto bude velmi důležitým úkolem v dalších fázích projektových příprav.

V návrhu však jsou navrženy i novodobé prvky, avšak bez degradujících zásahů do objektu. Je zde navržena prosklená stavba v nádvoří zámku, která by mohla být novodobější dominantou v rámci obnovy zámku. Moderněji budou pojednány původní objekty konírny a vozovny s předsazenými střechami a venkovním sezením, protože se nejedná o budovy s významnou historickou hodnotou, ale jejich tvarové pojetí je pro zámecký objekt přínosem.

Zdůvodnění specifických částí zvoleného řešení:

Zvolené řešení objektu je dělené do dvou hlavních částí:

1)    obnova a využití prostorů kolem 1. (vstupního) nádvoří, jejíž specifickou funkcí je převážně kulturní, vzdělávací a restaurační. Tato část může samostatně fungovat i bez jakéhokoliv propojení s hotelem v hlavní budově. Mohou ji proto využívat skupiny nevyužívající služeb hotelová části, ale samozřejmě je k dispozici i hotelovým hostům, pokud se jedná o dlouhodobější akci. Restauraci mohou navštívit i lidé navštěvující uměleckou expozici zámku a zámecký park.
2)    Obnova a využití kolem 2. (zámeckého) nádvoří, jejíž specifickou funkcí je převážně ubytovací – hotel. Obdobně jako v prvním případě je zase i první část k dispozici hotelovým hostům. Nádvoří je také možno využít pro nárazové kulturní akce pro širokou veřejnost (kulturní večery – divadlo, koncerty).

Jak z výše uvedeného vyplývá, tak hlavním cílem autora návrhu bylo vícestranné využití celého objektu, tak aby od sebe bylo možné jednotlivé funkce oddělit, ale i celý objekt využít jako celek pro významnější akce.

Závěr

Návrh obnovy zámku je řešen čistě ideově, s tím že interiérové a exteriérové architektonické řešení zachovává historickou hodnotu objektu bez nevhodných moderních zásahů. V dalších částech  projektové přípravy bude kladen důraz na obnovu architektonických a uměleckých detailů v návaznosti na podrobný historický a stavebně – technický průzkum, které bude mít vliv na výsledné dispoziční řešení.

Details

Related Projects

Back To Top