architektonická a projektová kancelář

Těptín T4, T5, T6

návrh rozparcelování území
  • 3926

Description

  • celková plocha lokality – 42 905 m2
  • lokalita T4 – 20 052 m2 (17 parcel)
  • lokalita T5 – 17 508 m2 (10 parcel)
  • lokalita T6 – 5 343 m2 (3 parcely)

Investiční záměr předpokládá urbanizaci území lokality v obci Kamenice -Těptín. V rámci územního plánu jsou stanoveny lokality T4, T5, T6, které jsou určeny k rozvoji obce.V současné době jsou tyto pozemky nevyužity.

Území je v platném územním plánu obce Kamenice. Lokalita T4 – v územním plánu stanovena jako Bc2 – čistě obytné území, Lokalita T5 stanovena jako BP – obytné území s přírodními prvky, lokalita T6 – funkce Bc2 – čistě obytné území. Záměr obce je parcelace území pro rodinné bydlení, což je v souladu s platným územním plánem obce Kamenice.

Urbanistické řešení vychází z polohy řešeného území v obci, z morfologie terénu a z návaznosti na jednotlivé komunikace, kterými je možné novou obytnou lokalitu dopravně napojit. Řešení rozděluje pozemky velikostně dle platného územního plánu. Hlavní koncepcí urbanistického řešení je dopravní studie přes pozemky vlastníků dotčených pozemků.

Dopravní řešení je navrženo na stávající krizovou situaci v dané lokalitě obce Kamenice části Těptín. Jedinou přístupovou cestou do lokality T4, T5 je ulice Trnkova. Další možný vjezd je z ulice Jílovská, kde zatím není povolen vjezd, výjezd ani nová křižovatka. V současné době byla vystavěna nová ulice Teplová, která zpřístupnila část lokality T5 a lokalitu T6 s možností vybudování nové křižovatky ze severu území. Hlavní koncepce dopravního řešení je napojení lokalit z jihu – ulice Jílovská, ze severu ulice Templová a zjednosměrnění nevyhovující místní komunikace ulice Trnková směrem do daných lokalit T4, T5, T6. Uvnitř lokalit je hlavní propojení obousměrné, pouze část lokalit T4 je vedena ještě komunikace jednosměrná. Majitelé pozemku lokality T4 se prozatím neshodli na přesném vytyčení daných komunikací. Pro lokality T5, T6 je již dohodnuta finální varianta propojení s ulicemi Trnková a Templová, která je zaznamenaná v této studii.

Details

Related Projects

Back To Top