architektonická a projektová kancelář

SRD Ovčáry

urbanistická studie zastavění
  • 2173

Description

Urbanistická studie je návrh využití území pro výstavbu 40 rodinných domů s komplexní infrastrukturou, která bude sloužit jako podklad pro změnu  územního plánu. V případě přijetí změny územního plánu bude urbanistická studie sloužit jako podklad pro zpracování dalších stupňů projektových dokumentací.
Studie řeší urbanistickou podobu lokality s jejím začleněním do okolí,  posoudí a navrhne optimální řešení technické infrastruktury pro území v návaznosti na  zpracované řešení vnější infrastruktury – přivaděče a napojovací body veškerých sítí dle studie „Napojení na inženýrské sítě“. Studie řeší i optimální návrh zelených ploch včetně začlenění regionálního biokoridoru.
Investiční záměr předpokládá výstavbu 40 rodinných domů včetně infrastruktury – veškeré inženýrské sítě a komunikace. Cílem záměru je vytvořit rezidenční bydlení začleněné do přírody v dostupné vzdálenosti od Hlavního města Prahy. Proto jsou navrženy velké pozemky pro jednotlivé domy, mezi které jsou začleněny velkorysé plochy veřejné zeleně, které s  regionálním biokoridorem a rybníkem utváří dojem přírodního parku s bydlením.

 

V lokalitě Ovčáry je navržena výstavba 40 rodinných domů. Území bude rozparcelováno, budou vybudovány nové komunikace s chodníky a zelenými pásy se stromy. Jsou zde navrženy plochy veřejné zeleně se stezkami pro pěší a parkovou úpravou. Součástí je chráněná přírodní zeleň – regionální biokoridor s rybníkem a pramenem Botiče.

Kapacitní plochy

Stávající plocha pozemků investora – 288 451 m2

Nové pozemky pro domy  po rozdělení:
Nejmenší plocha pozemku pro RD od 2000 m2
Největší plocha pozemku pro RD    do 9000 m2
Počet nových stavebních parcel pro rodinné domy – 40 parcel

Funkční využití ploch

Na řešeném území budou navrženy tyto funkční plochy:

– pozemky pro budoucí umístění staveb izolovaných rodinných domů a dvojdomů  včetně garáží, bazénů, zahradních domků a domků pro technické vybavení. Na tyto plochy se budou vztahovat regulativy územního plánu.

– veřejné komunikace – plochy místních komunikací, chodníků a parkoviště

– technické plochy – plochy pro umístění objektů technické infrastruktury
– plovoucí sportovní plocha, dětské hřiště

– veřejná zeleň – nezastavitelné plochy určené pro udržovanou zeleň

– biokoridory

Prostorové uspořádání území

V řešeném území bude provedena parcelace plochy území.

Řešené území  vytvoří čistě obytné území s vnitřním komunikačním systémem a ulicovým uspořádáním izolovaných rodinných domů, případně dvojdomů.     Přístup k jednotlivým parcelám bude po nově vytvořené komunikační síti.

Rodinné domy

V lokalitě jsou pozemky určeny pro výstavbu:
– jednotlivých izolovaných rodinných domů
– dvojdomů
– garáží, bazénů, zahradních domků a technických objektů k jednotlivým rodinným domům

Rodinné domy budou navržené jako domy se dvěmi nadzemními podlažími, s využitým podkrovím (tzn. max. 3.NP) a s jedním až dvěmi podzemními podlažími. Součástí každého domu bude minimálně jedno garážové stání. Další odstavné stání bude na pozemku každého domu. Pro návštěvníky budou vyhrazena parkovací místa na obslužných komunikacích. Konkrétní regulativy budou dány změnou územního plánu.
Okolí před domy bude provedeno zámkovou či kamennou dlažbou, a zelení s funkcí odpočinku – parková úprava v okolí domů s odpočinkovými zónami, dětské hřiště apod.

Details

Related Projects

Back To Top