architektonická a projektová kancelář

Proluka Lazebnická – Opava

urbanisticko - architektonická soutěž
  • 3829

Description

Urbanisticko-architektonická soutěž – návrh řešení dostavby prostoru vymezeným ulicemi Masařská – Holubí – Lazebnická v Opavě. Řešení je zaměřeno převážně na dostavbu vymezeného území na místě původní historické zástavby s návazností na okolní plochy včetně řešení obslužnosti celého prostoru a řešení zeleně.

Základní údaje

Počet podzemních podlaží 2

Počet nadzemních podlaží 4-5

Zastavěná plocha podzemní části 1758 m2

Zastavěná plocha nadzemní části 944m2

Hrubá plocha podzemních pater 3516 m2

Hrubá plocha nadzemních pater 4607m2

Maximální výška objektu 16,9 m

Počet bytů 38

Komerční plocha 1190 m2

Počet parkovacích stání 84

Architektonicko- urbanistické řešení a jeho zdůvodnění

Zvolené architektonicko-urbanistické řešení vychází z původních stavebních čar historické zástavby. Architektonický návrh fasád je zaměřen na nenásilné začlenění moderních prvků architektury do historického jádra města. Na uličních fasádách je návrh lehce střízlivější v pojetí převážně omítaných fasád, z dvorní strany je naopak použito čistě moderní pojetí převážně s použitím prosklených ploch, díky kterým dojde k rovnoměrnějšímu prosvětlení celého vnitrobloku.

Celkem jsou navrženy 4 samostatné domy – původně větší počet historických objektů (s nimiž koresponduje značení objektů A-G) byl vzhledem k velikosti některých z nich upraven na menší počet, ale se zachováním členění v uliční i dvorní části. Domy tvoří klasickou blokovou zástavbu s vnitřním dvorem, který je však vzhledem k poloze v centru města využit pro komerční plochy. Proto je prostor směrem východ-západ rozdělen pěší komunikací z ulice Masařská do ulice Holubí (rozšiřuje se jihozápadním směrem pro dosažení osvětlení a oslunění vnitřních traktů), která zároveň vytvoří pokračování pěší zóny z ulice Masařská do ulice Holubí a dále pak nově navrženým parkem při ulici Lazebnická a stávajícím průchodem do ulice Hrnčířské. V ulici Holubí je navržen vjezd a výjezd do podzemních podlaží, kde je navrženo parkování pro byty i komerční plochy. Dvě protisměrné rampy jsou v podélném směru posunuty a nad nimi vytvořen pěší propoj vnitřního prostoru mezi domy do nového parku, který je navržen místě stávající zeleně a přízemních garáží, které navrhujeme odstranit. Komunikace Holubí bude vzhledem k využití pro vjezd a výjezd do podzemních podlaží funkčně nahrazena propojení jihozápadní slepé komunikace podél sousedních budov při ulici Hrnčířská s napojením zpět do ulice Holubí. Tím navržený park naváže na navrhovanou zástavbu bez zatížení blízkou dopravou. Tato varianta odvede přilehlou dopravu od objektu a tím vytvoří větší bezpečnost a příjemnější bydlení v centru města s výhledem do parku. Pro vstup do dvorní části je navíc navržen další průchod – pasáž z ulice Masařská a jižní objekt při ulici Holubí je postaven na sloupech (vyjma schodišťového prostoru který je přisazen k sousední štítové stěně stávajícího objektu a tím je umožněno jeho případné funkční propojení) a tím se celý vnitřní prostor otevírá.

Samostatné domy jsou navrženy jako 4- 5 podlažní objekty s horním ustoupeným patrem a 2 podzemními podlažími. Podzemní společné podlaží jsou navržena na celém prostoru zástavby i vnitrobloku a budou funkčně využity na garáže a technické prostory domů. 1.podzemní podlaží je navrženo pro návštěvníky komerčních prostor a centra města a 2.podzemní podlaží bude vyčleněno pro majitele bytů a případně náhrady za bourané stávající garáže. Z garáží budou samostatné vstupy do jednotlivých domů. V parterech domu budou komerční prostory (obchody, restaurace, kavárna, kanceláře apod.) v ostatních patrech je funkční využití čistě pro bydlení (v návrhu 38 bytů). Každý objekt bude mít vlastní komunikační jádra (schodiště a výtah) nezávislé na ostatních domech. V rámci návrhu jsou prezentována dispozice typických pater, je zde však velký prostor pro modifikace dispozičního uspořádání dle případných požadavků na skladbu jednotlivých typů bytů dle velikosti. Celkem je v domech navrženo 38 bytů různých velikostí a 84 parkovacích míst. Plocha komerčních prostor je cca 1190 m2.

Pro zachovaní podmínek soutěže je jižní objekt (FG) navržen také jako bytový, ale navrhovali bychom ho spíše jako celý administrativní a schodiště tohoto objektu vyčlenit pro návštěvníky komerčních prostor, které zaparkují v suterénu domu. V opačném případě je možné využít každé schodiště i pro tyto návštěvníky a části domovních schodišť od 1.NP oddělit samostatným vstupem do schodišťového prostoru.

Zdůvodnění specifických částí zvoleného řešení

Hlavní specifická část zvoleného řešení je výstavba blokové zástavby s jejím specifickým otevřením vnitřního prostoru jihozápadním směrem s přímou návazností na novou parkovou plochu, která odlehčí a zároveň bude velmi příjemným prvkem, jak pro chvíle odpočinku spojené i s nákupními aktivitami, tak i pro bydlení s velkým množstvím zeleně a přesto přímo v historickém centru města. Řešení vjezdů do garáží je nenásilně zakomponováno do celého prostoru aniž by omezilo pěší zónu skrz město a také odsune dopravní zatížení z blízkosti objektu bez zkomplikování celkového dopravního řešení v centru města. Parkování v podzemí zároveň nahradí stávající parkovací plochy tak, aby nevznikl dopravní kolaps. Celkově řešení využívá vnitroblok zástavby, který by jinak byl klasickým dvorem bez užitku a to by bylo v tomto případě jen na škodu.

Popis dopravního řešení

Dopravní řešení vychází ze stávajícího dopravního řešení města. Zůstává zachován jednosměrný vjezd do centra ulicí Masařská od Masarykovi třídy. Výjezd z prostoru náměstí je zčásti posunut až k jihovýchodní zástavbě s využitím ulice Lazebnické a dále podél zástavby při ulici Hrnčířské – prodloužení slepé komunikace vedoucí k parkování z dvorní strany této zástavby. Odtud bude komunikace zpět napojena na Holubí, kde v části mezi Masarykovou třídou a navrhovanou zástavbou bude opět jednosměrný provoz – výjezd. Vynechaná část Holubí ulice bude využita pro vjezd a výjezd do podzemních garáží objektů samostatnými rampami, které budou přemostěny lávkou pro pěší.

V návrhu je dále řešení rozšíření pěších zón centrem města. V celé své délce nelze řešit celé pěší trasy s vyloučením automobilového provozu – dochází ke křížení. Ale v rámci řešení zástavby vzniká možnost k podstatnému rozšíření pěší zóny, a to z prostoru ulice Masařská, kde bezprostředně naváže na stávající a dále skrz vnitroblok navrhované zástavby a následně přemostěním přes rampy do garáží do navrženého parku. Odtud přes přechod je pak možno se dostat průchodem do Hrnčířské ulice.

Závěr

Ideový návrh se zaměřil na zajímavější pojetí navrhované zástavby tak, aby zohlednil původní objemové řešení historické zástavby, ale zároveň vytvořila nový prvek centra s lepším využitím prostoru pro bydlení, využití volného časů pro odpočinek (park), setkání s přáteli (restaurace, kavárny) s možností nákupů (prodejny) či jen pro procházku centrem města.

 

Details

Related Projects

Ambasáda ČR v USA

architektonická soutěž

Úprava Minoritského náměstí

urbanisticko - architektonická soutěž

Bazén Kaplice

architektonická soutěž

Back To Top