architektonická a projektová kancelář

Polyfunkční dům Kunratice

novostavba v centru obce
  • 5096

Description

Pozemky pro výstavbu se nacházejí v intravilánu Kunratic, poblíž historických objektů zámeckého areálu a barokního kostela Sv. Jakuba Většího. V okolí jsou plochy určené pro bydlení, služby a obchod. V dosahu je veškeré občanské vybavení, dobré dopravní napojení a dostupnost MHD.
Pozemky jsou v současné době zastavěné. Stávající objekty lemují obvod řešených pozemků obytnými a hospodářskými objekty, uprostřed je situovaný
uzavřený dvůr. Záměrem je vybudovat architektonicky a funkčně ucelený komplex polyfunkčního objektů. Návrh řešeného objektu se soustředil na vytvoření koncepce, která bude navazovat na bezprostřední okolí a s daným urbanistickým kontextem svým měřítkem i formou bude své okolí vhodně doplňovat. Navržené řešení představuje charakteristické kompoziční uspořádání objektů, které vychází z proporce typické kunratické zástavby. Záměr je koncipován tak, aby navržený komplex budov řešil vhodné zakomponování nové zástavby do urbanistické struktury svého okolí a zároveň, aby uspořádání objektů na pozemcích investora reagovalo na potřeby zamýšlené výstavby. Urbanistické řešení podporuje průchodnost venkovního prostředí. Řešení vychází ze záměru propojit řešené území s okolním veřejným prostranstvím a vytvořit tak příjemné prostranství poblíž významných objektů Kunratic, které bude vhodně doplňovat potřeby území, s možností zastavení se a příjemného posezení.
Navržené objekty v daném odstupu kopírují obvod hranic řešených pozemku, navazují na stavební čáry dané svým okolím. Návrh vytváří zdánlivě uzavřený komplex budov, který má ve svém středu situované volné veřejné prostranství – vnitřní dvůr. Parter domu je pak propojen se svým okolím otevřenými pasážemi, které jsou navržené s ohledem na potřebnou průchodnost prostředí. Pasáže utvářejí i jistou otevřenost areálu vůči svému prostředí, při zachování pevné hmoty komplexu – která nese formu a charakter typické vesnické zástavby. Vjezd na pozemek je ponechán na stávajícím místě., v jihozápadní části pozemku.
zastavěná plocha: 689.7 m2
hrubá podlažní plocha: 1 355,7 m2

Related Projects

Ubytovna Michle

Přístavba patra ubytovny

RD Zličín

Návrh rodinnéhodomu

Back To Top