architektonická a projektová kancelář

náměstí Brandýs nad Labem

urbanisticko - architektonická soutěž
  • 3063

Description

Veřejná architektonicko-urbanistická soutěž o návrh řešení Obnovy Masarykova náměstí a dostavby Pražské ulice v

Předmětem řešení architektonicko-urbanistické soutěže je návrh řešení obnovy Masarykova náměstí a dostavba Pražské ulice v Brandýse nad Labem.  Řešení je zaměřeno převážně na členění jednotlivých ploch náměstí z hlediska jeho funkce, provozního řešení a architektonického zpracován, tj. hlavně materiálové řešení, umístění městského mobiliáře, veřejné osvětlení, zeleň, umístění provozních objektů apod.. V Pražské ulici je řešení zaměřeno hlavně na řešení výškového uspořádání komunikace v návaznosti na okolní objekty a dostavba chybějících domů.

Zhodnocení analýzy vývoje území a jeho současného stavu

Současný stav náměstí a Pražské ulice je poznamenán nevhodnými zásahy z let minulých. Na náměstí se jedná především o využití části náměstí pro hlavní dopravní tepnu města (tento problém by měl být vyřešen částečně vyřešen realizací obchvatů a dalších důležitých dopravních tepen), velké asfaltová plocha uprostřed náměstí, která nekoresponduje s územním plánem města. Stávající řešení zeleně pomocích betonových květináčů je také velmi nevhodným řešením. V Pražské ulici se jedná především o absolutně nevhodné stavby panelových domů na kraji památkové rezervace, které jsou bohužel viditelné i přímo z historického náměstí. Ku prospěchu památkové rezervace již některé budovy prošli rekonstrukcí, z nichž některé jsou zdařilé, jiné méně, především z hlediska realizace fasád. U většiny domů, jsou také velmi nevhodně řešeny reklamní poutače degradující fasády domů.

Zhodnocení funkčního a provozního stavu území

Z hlediska využití objektů, především jejich parterů:
Stávající využití objektů především na obchodní prostory je přirozeným principem každého náměstí, kam občané míří za nákupy, scházejí se k posezení v restauracích či kavárnách. Chybí zde více ploch pro venkovní posezení v klidové části se zelení.

Z hlediska organizace dopravy
Náměstí je nevhodně proťato hlavní tepnou města bez vyloučení těžké nákladní dopravy, která v podstatě může ovlivňovat celé náměstí bez žádných omezení. V budoucnu by toto mělo být maximálně omezeno.

Popis zásad řešení území v širších souvislostech

V zhledem k poloze náměstí a hlavních průjezdů městem nelze zcela eliminovat dopravu. Je třeba zachovat i vzhledem k městské hromadné dopravě hlavní tahy do Pražské ulice a do ulice P. Jilemnického. Ostatní části náměstí budou navrženy jako zklidněné komunikace s povolením vjezdu pouze pro osobní automobily a zásobování.  Centrální část náměstí bude odpočinkovou a relaxační zónou s možností konání kulturních akcí, prostor pro trhy je určen po obvodu této centrální zóny náměstí. Hlavní zásadou návrhu je zklidnění náměstí a Pražské ulice a spolu s navazujícími uličkami by se jako celek měli stát atraktivním centrem města s možností odpočinku, společenského a kulturního života občanů města.

Stručné objasnění a zdůvodnění základních principů

Při zachování průjezdu ulicemi Pražská a P. Jilemnického budou ostatní části náměstí zklidněny a ozeleněny. V rámci navrženého řešení bylo Masarykovo náměstí řešeno jako centrální zóna v klidovou jako-by parkovou plochou pro oddech s možností kulturních a sportovních aktivit. Umístění ploch zastávek MHD zůstane zachováno. Budou vytvořeny bezpečnější autobusové zálivy a přehlednější značení dopravního řešení s umístěním bezpečnostních a zpomalovacích prvků.

Popis řešení jednotlivých prostorů

Masarykovo náměstí
Po severozápadním obvodu náměstí zůstanou zachovány komunikace s vymezenými parkovacími plochami. Tato dopravní část náměstí je navrženy v jiném výškovém uspořádání oproti hlavním komunikacím Pražské a P. Jilemnického.Zde lidé mohou zaparkovat na placeném krátkodobém stání, což eliminuje část dopravního zatížení a bude znemožněno celodenní parkování. Důležité je, aby v centru parkovali jen lidé, kteří si zde potřebují něco vyřídit či nakoupit. Na straně před městským úřadem bude plocha rozšířena a část parkování vyhrazena pro městský úřad. V centrální části náměstí bude vytvořena parková plocha s několika jednoduchými budovami po obvodě, které budou sloužit pro kavárnu, autobusovou zastávku a veřejné WC a infopanel. Hlavním architektonickým prvkem budou vlny a celá tato část náměstí bude opticky vytvářet zvlněnou krajinu. Budovy budou tvarově a materiálové ladit s celým řešením parkové plochy a městského mobiliáře. Jedná se o síť pravidelných zvlněných ploch, které budou vytvářet hmotové členění budov, laviček, záhonů a celého parkového náměstí.

Pražská ulice
Vzhledem k potřebě zachování dopravní tepny, navrhujeme klidnou pěší zónu, výškově a stávající zelení oddělenou od komunikace. Nejvhodnějším řešením by samozřejmě bylo odstranění panelových domů, což je zřejmě ne příliš snadno řešitelné. Proto na úrovni zapuštěného patra je právě navržena část pěší zóny. Lze takto využít parteru domů a to i bezbariérově. Na úrovni komunikace bude stávající zeleň dosázena a zde navržena pěší komunikace v parkové ploše pro zpříjemnění průchodu Pražskou komunikací.
Před panelovými domy směrem k náměstí navrhujeme dostavbu domu na místech původních tak, aby při pohledu z náměstí byl eliminován výhled na panelové domy. Skrz objekt povede průchod tak jako v minulosti.

Stávající budovy na náměstí i v Pražské ulici by měli být postupně rekonstruovány, avšak pouze s obnovou historických prvků na základě požadavků orgánů památkové péče. Důležitá je i obnova výkladců viz. zdařilé rekonstrukce tak, aby byly eliminovány nevhodné reklamní poutače. Při rekonstrukci je třeba pohlídat i barevné řešení fasád a střech s vyloučením mnohdy použitých výrazných barev. Při řešení fasád by bylo vhodné provést průzkumy do původních vrstev a původní barevnosti obnovit.

Popis návrhu a rozmístění městského mobiliáře, úprav povrchů a úprav zeleně

Městský mobiliář je navržen tak, aby esteticky spoludotvářel vzhled náměstí i Pražské ulice, Jsou zde navrženy lavičky na tzv. vlnách z kamene s dřevěným posezení. Další prvky jako jsou ochranné sloupky, odpadkové koše či lampy veřejného osvětlení jsou navrženy kovové (nejlépe litinové).
Zpevněné povrchy náměstí jsou především z kamene různých typů, velikostí a barevnosti. Celý princip vychází z vhledu náměstí, tj. navzájem překřížených vln. Celé pojetí je doplněno kamennou kruhovou skladbou vycházející pouze z budov, které jsou nemovitou kulturní památkou.

Popis dopravního řešení

V zhledem k poloze náměstí a hlavních průjezdů městem nelze zcela eliminovat dopravu. Je třeba zachovat i vzhledem k městské hromadné dopravě hlavní tahy do Pražské ulice a do ulice P. Jilemnického. Ostatní části náměstí budou navrženy jako zklidněné komunikace s povolením vjezdu pouze pro osobní automobily a zásobování.  Průjezd těžké nákladní dopravy by měl být eliminován a zakázán po realizaci obchvatů silnic II/101 a II/331. Stávající trasy MHD zůstanou zachovány. Všude budou zřízeny bezbariérové přechody a zpomalovací bezpečnostní prvky.
Na náměstí je navrženo placeném krátkodobém stání pomocí automatů na časové lístky, což eliminuje část dopravního zatížení a bude znemožněno celodenní parkování. Pro rezidenty by měl zaveden systém parkovacích karet.
Autobusové zastávky jsou ve stávajících místech, ale jsou navrženy autobusové zálivy pro přehlednost a bezpečí.
Pro zkvalitnění dopravy pro cyklisty budou navrženy stojany pro kola. Samostatné cyklistické stezky v rámci náměstí není možné navrhnout z hlediska prostorového, avšak v rámci zklidněné části náměstí bude zvýšena i bezpečnost cyklistů. V Pražské ulici je v rámci rozšíření chodníku možno realizovat cyklistickou stezku.

Details

Related Projects

Back To Top