architektonická a projektová kancelář

Lichoceves – Noutonice

zasíťování obce, vnější přivaděče
  • 2399

Description

Zasíťování obce LICHOCEVES – NOUTONICE. Projekt vnějších přivaděčů a rozvody po obci.
Celková rozloha řešeného území 2 000 000 m2, 8 500 ekvivalentních obyvatel.

Jedná se o veřejně prospěšné stavby s vymezením území pro:

– Umístění vodovodního přivaděče a vodojemu, včetně ochranného pásma převážně v rámci funkční plochy

– umístění kapacitní ČOV s odvodem vyčištěných vod do vodoteče, včetně ochranného pásma, území bude pravděpodobně mimo hranice zastavitelného území. Technická infrastruktura může stát mimo zastavěná, nebo zastavitelná území dle §18 odst. 5 a 6 z. č. 183/2006 Sb.

– umístění retenčních nádrží na dešťovou vodu s odvodem do vodotečí pro osídlení, pravděpodobně formou plovoucích obdélníků (blíže nespecifikované umístění) pouze v rámci funkční plochy.

Details

Related Projects

Back To Top