architektonická a projektová kancelář

Úprava Minoritského náměstí

urbanisticko - architektonická soutěž
  • 1980

Description

Veřejná architektonická soutěž „Cena Petra Parléře 2007“
Jihlava – Úprava Minoritského náměstí

Předmětem řešení je návrh úpravy Minoritského náměstí a navazujícího hradebního parkánu za účelem zatraktivnění celé oblasti s využitím pro rekreaci, odpočinkovou zónu doplněnou o kulturní a sportovní aktivity.
Celá trasa vytvoří vycházkový okruh s naučnou stezkou vztaženou k historii Jihlavy.

Zásady řešeného území v širších souvislostech

o    celá část a e převážně řešena jako parková zóna
o    místo pro odpočinek i pro sportovní aktivity
o    propojení parkánu lávkou – atraktivnost a bezpečnost
o    pojato i jako naučná a turistická trasa – zpřístupnění historických prvků na Minoritském náměstí
o    návaznost na okolí

Základní principy

Základním principem je zachování historické podoby Minoritského náměstí a hradebního parkánu v kombinaci s parkovým řešení a včlenění moderních prvků.
Nově je navržena lávka propojující parkán v jeden celek. Řešení vychází z historického řešení, avšak v moderním pojetím z důvodu velké náročnosti historické podoby. Je tak do historické podoby včleněn nový moderní prvek.

Zdůvodnění zvoleného urbanisticko – architektonického řešení

Urbanisticko – architektonické řešení bylo navrženo netradičním pojetím pěších chodníčků z různých materiálů, šířek a jejich vzájemným proplétáním. Lze volit různé trasy chůze. Díky umístění na relativně malém prostoru si návštěvník sám volí trasu dle svého zájmu, podle toho, chce-li se dostat do konkrétní  odpočinkové části, či k vyhlídce z parkánu nebo do prostoru pro sportovní aktivity. Spleť cest je také atraktivní pro děti, které mohou běhat po různých cestách než rodiče a přesto jsou stále pod kontrolou. Cesty jsou řešeny z přírodních materiálů. Hlavní cesta je mlatová, vedlejší cesty jsou z přírodního kamene prorostlého trávou. Celý řešený prostor je doplněn městským mobiliářem.
Nová lávka pro pěší je řešená ja ko lehká ocelová konstrukce v kombinaci s dřevem. Je navržena ve tvaru oblouku, aby korespondovala s tvarem vstupních brán.

Parkové plochy budou řešeny v návaznosti na okolní zahrady a prostory. Přechod bude tvořen v okrasných dřevinách (jabloně, hrušně, kdoule apod.) v druzích, kde je hlavním historizujícím prvkem květ, případně okrasný plod menší velikosti pro jednodušší úklid.
Jednotlivé záhony jsou navrženy typizované jedné náplně, například stejné barevnosti, s obdobným listovým, další např. zaměřen na rostliny více přitahující motýli apod. Budou doplněny cibulovinami pro estetické rozšíření vegetačního období již od února až do listopadu.
Travnaté plochy budou osázeny parterovým trávníkem pro jeho odolnost s vysokou intenzitou údržby – krátký střih.
Dřevěné pergoly je možné osázet popínavými růžemi a botanickými druhy révy.

Dle možnosti se doporučuje závlahový systém

Zhodnocení přínosu navrženého řešení pro prostředí centra města
Přínosem řešení je oddechová zónu v centru města s vyloučení styku pěší a automobilové dopravy, doplněním propojení obou částí parkánu novou lávkou. Atraktivita parkánu je dotvářena systémem pěších chodníků z různého materiálu vzájemně se proplétajících s návazností na odpočinkové místa.

Zhodnocení, jak bylo vyhověno požadavkům zadání

V rámci navrženého řešení bylo Minoritské náměstí a hradební parkán řešeny jako zóna klidu a oddechu s možností kulturních a sportovních aktivit. Celý prostor je řešen převážně jako parková plocha s vymezenými místy pro konání uměleckých workshopů, menších kulturních akcí. Jsou zde vymezeny plochy pro sportovní aktivity návštěvníků (kuželky, petanque). Hradební parkán byl z důvodu atraktivnosti a bezpečnosti doplněn o pěší lávku propojující rozdělené části parkánu. Je tak vyloučeno křížení návštěvníků s jednou z hlavních tepen přivádějící automobilovou dopravu do centra města. Celá řešená lokalita je tak zároveň bezpečnou naučnou stezkou s návazností na další trasy.

Details

Related Projects

Back To Top