architektonická a projektová kancelář

Bytový dům Vinohradská

stavební úpravy bytového domu
  • 3262

Description

Stavební úpravy, nástavba, půdní vestavba, dvorní přístavba a přístavba výtahu domu č.p. 33, Vinohradská 89, Praha 2 – Vinohrady

Architektonický návrh vychází z původního tvarosloví domu, který byl postaven v roce 1904 (podle datace výkresové dokumentace v archívu stavebního úřadu), jedná se o čtyřpodlažní dům postavený v secesním slohu. Zastřešený klasickou sedlovou střechou s keramickou taškou – bobrovkou. Uliční fasáda je bohatě reliéfně zdobena především na úrovni 2. A 3. NP, kde jsou po stranách provedeny balkóny s trojdílnou skleněnou stěnou s balkonovými dveřmi a okny po obou stranách. Střední část je zdobena dvojicí vlysů ve tvaru pilastrů, které vybíhají vzhůru až do vrcholu atiky v úrovni střechy. Nad okny jsou kruhové římsy a navazující šambrány. Střední vlys končí nad okny 3.NP a nad jejím koncem je provedena štuková secesní tvář. Fasáda je dále zdobena štukovými prvky v podobě secesních motivů li stů, květin a geometrických tvarů. Okna 4. NP jsou ozdobena již jen jednoduchou šambránou. Zásadním prvkem je zakončení fasády nad střešní římsou v podobě zděné atiky, v délce celého objektu. Krajní pole jsou nižší, v čele zdobená podobným kruhovým motivem, jako zábradlí balkonů 2. A 3. NP. Střední část je zvýšena a gradována do nejvyššího bodu půlkruhové atiky s vloženým kruhovým oknem, orámovaným motivem listů.

Návrh nástavby počítá se zachováním všech stávajících prvků, resp. S jejich přenesením do nastavěného podlaží. Celá atika bude zaměřena, sejmuty odlitky výzdoby a bude nově vytvořena nad nastaveným 5.NP, v úrovni 6. NP, které je v uliční části vestavěno do podkroví. Nová okna 5.NP budou stejných rozměrů a provedení, jako okna 4.NP, pouze výška bude úměrně snížena. Zdobena budou opět jen šambránami, štukové prvky pod okny se nebudou opakovat. Tím dojde k rytmizaci fasády a začlenění nového podlaží do koncepce secesní výzdoby, gradované ve spodních podlažích. Osvětlení a okna ve střešní rovině předpokládá projekt v první úrovní (v 6.NP) ve formě ateliérových oken, 3x 180/180 cm s tím, že střední bude z větší části skryto zděnou atikou. V místě atiky nebude zopakován vikýř, ale atika bude zajištěna a za ní bude jednotná střešní rovina s ateliérovými okny. Ve druhé úrovni jsou pro osvětlení prostor v 7.NP navržena střešní okna, v rozměru 600/ 600 mm.

V parteru domu budou nově provedena vjezdová vrata v ose otvorů při pravém štítu. Šířka otvoru bude 2,5 m, přesně na osu horních otvorů. Nutné rozšíření otvoru vjezdu oproti horním oknům (cca 15 cm na každé straně) nebude patrné, protože ostění bude odděleno převažujícím horizontálním členěním fasády parteru, zejména předsazenou konstrukcí balkonu. Návrh dřevěných vjezdových vrat vychází z členění domovních dveří. Budou dvoukřídlá, kazetová, kde spodní kazety budou s pevnou dřevěnou výplní, jako u vstupních dveří, horní větší kazety budou zaskleny sklem. V pohledově podobné výšce, jako je nadsvětlík u dveří, resp. u oken, bude proveden zasklený nadsvětlík nad horizontální příčlí vrat. Barva bude sjednocena s barvou vstupních domovních dveří.

Dvorní fasáda je pojednána volněji, moderněji, v duchu zachování os výplní otvorů, ovšem s jejich rozměrovou modifikací. Podle prohlídky jsou výplně dvorní fasády kvalitativně a rozměrově nejednotné. Proto je navržena jejich záměna a tvarové sjednocení se základním dvoukřídlým oknem. Důležitým prvkem dvorní fasády je vertikální prosklená šachta výtahu, přistavěná ke dvorní fasádě, s odsazením, které dovolí zachovat dostatečné osvětlení a větrání prostoru schodiště. Za touto šachtou budou ponechány, resp. Nově provedeny v nastavovaných podlažích, lodžiové prosklené stěny. Po obou stranách středového rizalitu budou okna zaměněna za balkónové dveře, vedoucí na přilehlé balkóny. Výjimku tvoří pouze 2.NP, kde jsou balkónové dveře ještě také ve třetí ose, umožňující přístup na terasu nad dvorní stavbou. Všechny nové i původní výplně otvorů budou provedeny jako dvojité s deštěním. Pouze v úrovni 7. NP, kde bude do dvora proveden rozměrný, ustoupený vikýř předpokládáme použití moderních zdvojených výplní, zde vše ve formě balkónových dveří s možností vstupu na terasu.

Rozměrný vikýř vychází z rozměru rizalitu, vystupujícího do dvora s tím, že čelní fasáda je ustoupena právě na hranu základní hmoty dvorní fasády (cca 1,2 m od líce rizalitu). Boční stěny budou oplechovány v barvě střešní krytiny, čelní stěna s dveřmi bude omítána v barvě dvorní fasády.

Spodní část dvorní fasády bude zastavěna dvorní stavbou.

Je navrženo kompletní zastavění přilehlého pozemku ke stavbě, a to na úrovni suterénu (tj. cca úroveň stávajícího dvora) provést garážové stání pro osobní auta formou parkovacích zakladačů. Kvůli potřebám prostoru pro zakladače (v nejsevernější části) je zastropení nad touto částí zvýšeno asi o 1,3 m. Tato část bude na úrovni přízemí ozeleněna a přístupna přes vyrovnávací schodiště. Nižší zastropení, nad příjezdovou částí garáží bude na úrovni +-0,00 a do dvora je navržena dvorní přístavba provozně navazující na stávající prostor v 1.NP. jedná se o jednopodlažní zděnou stavbu, která vystupuje z širší základny garáží. Šířka přístavby je určena vystupujícím rizalitem. Přístavba je prosklena směrem severním v šířce 6,4m, trojicí oken s nadsvětlíkem. Do východní a západní strany budou osazeny dvoukřídlé dveře s postranními okny, prosklená stěna šířky 2,6 m, výšky 3 m.

Celá střecha této přístavby bude tvořit terasu přičleněnou k bytu ve 2.NP.

Zábradlí celé dvorní fasády budou lehká se svislými nosnými prvky a vodorovným členěním.

 

 

Details

Related Projects

Back To Top