architektonická a projektová kancelář

Bytový dům Letňany

studie bytového domu
  • 3768

Description

Novostavba bytového komplexu je navržena na pozemky investora – č. parc. 629/138, 629/251a 629/252 K.Ú. Letňany – přiléhající ke komunikacím Tupolevova a Bukovecká. Stávající pozemky jsou využívány jako plochy pro parkování dělené zelenými pásy. Zástavba podél pozemků je obytnými domy s výškou 8.NP. Novostavbou vznikne zástavba, charakteristická pro zástavbu v Letňanech. Funkční využití objektu bude plnit převážně obytnou funkci, doplňující funkce bude administrativní a obchodní v parteru objektů. V podzemních podlaží budou parkovací místa a technické zázemí budov.

STÁVAJÍCÍ STAV

Pozemky jsou v dnešní době využívány jako plochy pro parkování dělené zelenými pásy. Část pozemků je oplocena a je zde provozováno hlídané parkování. Převážná plocha je zpevněná jako asfaltové komunikace a parkovací místa, část pozemků je ozeleněna se stromy.

NÁVRH

Na části pozemku je navrhována výstavba domů pro bydlení o výšce cca 5+.NP. V 1.NP budou umístěny obchodní a administrativní prostory, v 2.NP – 5+.NP budou umístěny byty. Domy budou mít 2 podzemní podlaží – 1.PP a 2.PP, kde budou umístěny parkovací místa pro nově navrhované byty, technické prostory pro domy a dále parkovací místa jako náhrada za ztracená stávající parkovací místa na pozemku.

KAPACITY

Plocha pozemků 14 114 m2

zastavěná plocha (v úrovni 1.NP) 3926 m2

celková podlažní plocha nadzemní části 23 150 m2

podlažní plocha podzemní části 8 500 m2

procento zastavění pozemku v návrhu 27,8 %

počet podzemních podlaží 2

počet nadzemních podlaží 5 +

počet podlaží celkem 7 +

počet parkovacích stání cca 380

počet bytů cca 180

služby, obchodní a administrativní plochy cca 3 000 m2

DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ, DOPRAVA V KLIDU

Novostavba bude mít parkování zajištěné v podzemních podlažích. Vjezdy a výjezdy do podzemí budou z okolních komunikací ze severu a z jihu. Zásobování se předpokládá max. vozidly typu malých nákladních aut.

V podzemních prostorách budou zajištěna i parkovací místa pro část stávajících residentů okolních objektů jako náhrada za zabraná parkovací místa.

V budoucnu bude celá lokalita v dosahu nové stanice metra a tím se zlepší a časově zkrátí dostupnost z centra města.

Z hlediska řešení problematiky a bilance potřeb dopravy v klidu se jedná o uspokojení požadavků na potřebný počet odstavných a parkovacích stání, které budou vyčísleny podle zásad novely vyhlášky O obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze (vyhláška č. 26/1999 Sb. ve znění následných nařízení)

ZÁSTAVBA

Místo – místo navržené novostavby se nachází podél ulice Tupolevova v západní části Letňan. Komunikace vytváří předěl mezi plošnou zástavbou a plochou plánovaného lesoparku s lokální zástavbou. V těsné blízkosti je areál nákupního centra Letňany, sportovní zařízení atd.

Podél pozemků se nachází 8 podlažní objekty panelového typu a novostavba reaguje na okolní zástavbu. Koncept zástavby vychází z těchto stávajících regulativů okolní zástavby a požadavků zadavatele. Proto jsou domy navrženy s maximální výškou 5+.NP.

Objekty

Jedná se o pětipodlažní objekty s dvěmi podzemními podlažími, tvořící souvislou zástavbou opticky rozčleněnou jak šířkově, tak výškově s různě ustupující základní hmotou fasády. Jsou navrženy podél stávajícího chodníku Tupolevova, z které budou hlavní vstupy do obchodních prostor i komunikačních prostor pro byty (další vstupy pro byty budou i z druhé strany objektu). Hlavní orientace fasád je západ – východ, tím bude zaručeno dostatečné osvětlení a oslunění bytových jednotek v souladu s požadavky na osvětlení a oslunění bytových místností. Objekty BKL jsou navrženy s dostatečným odstupem od stávajících 8 – podlažních domů – vyhovují požadavkům na odstup. Směrem severním k výškovým 14 – podlažním domům nebudou umístěna okna do obytných místností.

Dispozice

Dispozičně jsou objekty rozděleny do tří funkčních vrstev:

2.p.p. až 1.p.p. – podzemní garáže a zázemí domu

1.n.p. – služby, obchodní a administrativní funkce a vstupy do objektů

2.np. – 5+.n.p. – funkce obytná

Obytná část domu bude rovnoměrně obsahovat různé velikostní typy bytů. Téměř každý byt bude mít balkon, lodžii nebo francouzské okno.

Fasády

Návrh fasády bude vycházet z koncepce blokové zástavby. Návrh akceptuje typickou blokovou zástavbu v místě, ale zároveň je nutno oživit jednotvárnější pojetí sídlištní blokové zástavby. Blok je zároveň rozdělen do několika různě širokých domů s vlastní architektonicky pojednanou fasádou. Fasády budou členěny různě vystupujícími arkýři, s proměnnou šířkou v jednotlivých patrech. Výškově je celý blok s různou výškou a s různě skloněnými střechami do všech světových stran. Části plochých střech budou využívány jako terasy, které budou převážně ozeleněny.

Zeleň

Důležitým prvkem nově navrhované zástavby je zachování maximálního podílu stávající zeleně. Stávající zeleň lze rozdělit na 3 hlavní pásy:

1) zelený pás podél oddělující komunikaci Tupolevova a přilehlý chodník, který bude nepatrně rozšířen. Jedná se o zelený zatravněný pás bez jakýchkoliv stromů či keřů. Pás zůstane ve větší míře zachován, ale bude zde navrženo jeho osázení stromy a keři nižšího vzrůstu. Zeleň tak oddělí chodník a parter domu od komunikace – ochrana před hlukem, prachem. Nová výsadba bude jako náhrada za kácené stromy a keře.

2) Zelený pás prostřední, mezi stávajícími parkovacími plochami – zůstane částečně zachován jako přilehlá zeleň podél zástavby, z části bude vytvořen obslužný chodník k parkovacím místům. V severní a jižní části před objektem bude umístěna nová zeleň podél vjezdů do podzemních podlaží.

3) Zelený pás podél chodníku a stávající zástavby – zůstane zachován, netýká se předmětných pozemků.

Celkově bude množství zeleně zachováno, v dalších fází projektových prací bude zeleň výpočtově posouzena v rámci celé funkční plochy. Pro celkové území je přínosem plánovaná veřejně prospěšná stavba lesoparku na druhé straně Tupolevovi ulice.

Konstrukční řešení

Předpokládá se stěnový konstrukční systém kombinovaný ve spodních podlažích a v suterénech se skeletovým systémem. Založení objektu bude na základové desce vzhledem k předpokládané hladině spodní vody. Suterénní stěny budou z monolitického železobetonu a budou spojeny se základovou deskou. Stropy budou monolitické železobetonové.

Vzhledem k velké hloubce výkopové jámy pod okolním terénem, bude nutné provést její statické zajištění. Statické zajištění se předpokládá tryskovou injektáží s provizorními šikmými kotvami. Po dokončení hrubé stavby, převezme vodorovné síly okolního terénu a staveb nosná konstrukce objektu.

 

Details

Related Projects

Back To Top