architektonická a projektová kancelář

BD Písnice

studie bytového domu
  • 2850

Description

Investiční záměr předpokládá výstavbu bytového domu na pozemcích parc.č. 910/59, 910/165 k.ů. Písnice. Novostavba vznikne na místě původního objektu trafostanice. Funkční využití objektu bude obytné. Nově vzniklý objekt má 4 nadzemní podlaží, kde 1.nadzemní podlaží má volnou dispozici tvořenou pouze sloupy a uzavřeným hlavním vchodem, slouží pro parkovaní. Objekt má plochou střechu.
Urbanistické řešení
Urbanistické řešení prostoru výstavby je dáno stávající parcelací, velikostí a orientací pozemku. Místo navržené novostavby bytového domu se nachází na pozemcích parc.č. 910/59, parc. č. 910/165, k.ú. Písnice, Praha 12 – Libuš.
Novostavba je ze severní strany posunuta od hranice pozemku o cca 600 mm, z důvodu postavení lešení Haki, (popř. Peri) pro účely stavby na pozemku investora.
Koncept nové zástavby vychází ze stávajících regulativů okolních objektů a svou hmotou, výškovým horizontem vhodně doplňuje řešené území.
Půdorysný tvar nové zástavby vychází z tvaru a velikosti pozemku. Nová zástavba vytváří přechodný prvek mezi osmi-patrovými  panelovými domy na jižní straně a zástavbou rodinných domů na východní straně. Čímž je docíleno dobrého začlenění nového objektu do stávající zástavby.
Dispoziční a architektonické rešení
Přístup do objektu je umožněn z jižní strany pozemku, hlavní vstupy vedou z východní i západní strany domu a směřují k centrálními schodišti umístěnému uprostřed dispozice domu. Objekt je hmotově členěn po patrech, kde 3.nadzemní podlaží (spodní líc  v=5.150 m od chodníku) vystupuje před hmotu 1. 2. a 4. nadzemního podlaží.
1.nadzemní podlaží
Otevřená dispozice umožňující 6 parkovacích stání. Při východní i západní straně domu vede zpevněná komunikace k otevřené chodbě v severní části objektu, kde je situován  uzavřený vstupní prostor do objektu, spolu s kočárkárnou a prostorem pro domovní schránky.
2.- 4.nadzemní podlaží. V centrální části umístěno domovní schodiště. Na patro jsou navrženy dva byty ve východní i západní části objektu. Obytné místnosti východního bytu jsou orientovány na jižní a východní stranu, obytné místnosti západního bytu jsou orientovány na jižní a západní stranu. Ve 4.nadzemním podlaží na jižní a západní straně navrženy venkovní terasy. Dispoziční uspořádání bytových jednotek 2+kk, 2+1.

Details

Related Projects

Back To Top