architektonická a projektová kancelář

BD Novodvorská

studie bytového domu
  • 2364

Description

Urbanistické řešení prostoru výstavby je dáno stávající parcelací, velikostí a orientací
pozemku. Místo navržené novostavby bytového domu se nachází na pozemcích
parc.č. 666/1 a parc. č. 666/12, k.ú.Kamýk.
Novostavba navazuje ze své jihozápadní strany na sousední objekt panelového
domu.
Koncept nové zástavby vychází ze stávajících regulativù okolních objektù a svou
hmotou, výškovým horizontem vhodnì doplòuje øešené území.
Půdorysný tvar nové zástavby vychází z tvaru, velikosti pozemku a ze stávající ulièní
èáry. Nová zástavba doplòuje volný prostor na rozhraní ulic Písnická a Novodvorská,
dotváøí neøešené nároží stávajícího panelového domu èímž je docíleno dobrého
zaèlenìní nového objektu do stávající zástavby.
Parkování pro obyvatele domu bude zajištìno v 1.nadzemním a 1.podzemním
podlaží. Obytná èást domu zaèíná ve 2.nadzemním podlaží. Novostavba reaguje na
okolní zástavbu tvarovì i hmotovì.
Novostavba je od 2.nadzemího podlaží pùdorysnì ustoupena a zmenšena tak, aby
nestínila stávajícímu panelovému domu.
Přístup do objektu je umožnìn ze severovýchodní a jihovýchodní strany pozemku.
Hlavní vstup a rampa do 1.PP vedou ze severovýchodní strany, vjezd do 1.NP podlaží
je navržen z jihovýchodní strany objektu. Centrální schodišti je umístìné uprostøed
dispozice domu.
Objekt je hmotovì èlenìn po patrech, kde 2.-7.nadzemní podlaží je ustoupeno oproti
ploše 1.podzemního a 1.nadzemního podlaží. Poslední 8.nadzemí podlaží je opìt
hmotovì zmenšeno a doplnìno venkovními terasami.

Details

Related Projects

Back To Top