architektonická a projektová kancelář

Ambasáda ČR v USA

architektonická soutěž
  • 3387

Description

Architektonický návrh na výstavbu Zastupitelského úřadu ČR ve Washingtonu, D.C., v USA

Vztah k okolním stavbám a území

Urbanisticky nebylo využito maximálních povolených výšek, tak aby stavba nepůsobila rušivým dojmem jak ve vztahu k lesnímu porostu, tak vůči okolním stavbám, které jsou v okolí převážně jednopodlažní a dvoupodlažní. Okolí pozemku Zastupitelského úřadu je převážně porostlé stromy a jedná se o v mírně zvlněnou krajinu, kde by umístění vyšší stavby bylo v kontrastu přírodní scenérie. Proto i stavba, či lépe řečeno komplex staveb vzájemně propojených je výškově rozehráno do různých úrovní, jednak vzhledem k terénu, jednak k terénnímu profilu.

Prostorově je stavba pojednána jakoby do celého stávajícího volného prostoru pozemku (původní budova + zpevněné plochy), ale díky členění z něj zabírá pouze rozumnou část s množstvím zákoutí, které stavbu odlehčují. Toto je doplněno zelenými terasami pro začlenění do přírody.

Návrh stavby žádným způsobem neovlivňuje stávající rezidenční objekt, propjení pěší komunikací zůstane zachováno a bude přizpůsobeno nové stavbě.

Umístění stavby/staveb na pozemku

Umístění navrhovaného komplexu staveb vychází z polohy původního objektu, z terénní hrany přechodu v lesní porost a volného prostoru podél hranice pozemku s příjezdovou komunikací Spring of Freedom Street. Umístění je koncepčně propojeno s tvarem budovy a požadavky na dispoziční řešení. Výškově je umístění budov celého komplexu řešeno ve vztahu ke konfiguraci terénu.

Použitá urbanistická filozofie

Urbanistická filozofie vychází z nesourodých tvarů přírody, která poskytuje nepřeberné množství tvarů a seskupení dané omezeními, která jsou v každém koutě naší planety různé. Proto je návrh objektu, respektive soubor objektů jakoby rozset po volném prostoru jako semínka na louce, kde se v různých místech jakoby ujali jinak. Je tak vytvořena různorodá hmota, která ve svém celku funkční a působivá ve vztahu k okolní přírodě.

b) Dopravní řešení – popis a zdůvodnění dopravního řešení stavby

Popis okolních komunikací a volba napojení komunikací ZÚ na okolní komunikace, principy dopravní obslužnosti stavby ZÚ

Areál je napojený na komunikace Spring of Freedom Street a Tilden Street. Z komunikace Spring of Freedom Street jsou napojeny budovy stávajícího zastupitelského úřadu, z komunikace Tilden Street je napojena rezidence. V novém návrhu zůstávají napojení areálu stejné, vjezd pro rezidenci zůstává zachován v nezměněné podobě, vjezd pro zastupitelský úřad bude pouze upraven – proveden nově a v nových šířkách s vrátnicí pro kontrolu vjezdu a vstupu.

Vstup do konzulární a vízové části je řešen přímo z komunikace Spring of Freedom Street tak, aby veřejnost nevstupovala do vnějších prostor konzulátu. Parkování zajištěno podél komunikace.

Návrh je řešen tak, aby bylo možné odstranění zbytku stávající komunikace Shoemaker Street na pozemku areálu. Její odstranění bude provedeno v souladu s požadovaným postupem pro odstranění tohoto historického prvku.

Dle požadavku zůstává pro budovy zastupitelského úřadu pouze jeden vjezd společný pro všechny zaměstnance úřadu, návštěvy konzulátu a bytů. Veřejná část je přístupná přímo z komunikace s dodržením odstupu od hranice pozemku.

Osobní vozy mají parkovací místa v 1.PP, kde je parking rozdělen na úřední část a bytovou část. Krátkodobé návštěvy mají možnost parkování i na pozemku poblíž vjezdu.

Princip užívání vnitřních komunikací, popis zvolené koncepce

Vnitřní komunikace jsou navrženy tak, aby byly dodrženy vazby jednotlivých částí konzulátu a zároveň dodrženo bezpečnostní schéma. Nedochází ke křížení jednotlivých provozních částí.

Jednotlivé vertikální komunikace jsou odděleny dle funkce. Bytová část má oddělenou vertikální komunikace již z úrovně 1.PP až po poslední podlaží s vlastním vstupem z úrovně vstupního podlaží. Prostory garáží je možno v případě požadavku zvýšené bezpečnosti také oddělit na část úřední a bytovou. Úřední část má své svislé komunikace i vodorovné komunikace oddělené veřejné části. Ta má vstup přímo z přilehlé komunikace.

Pro úřední a bytovou část slouží společný vjezd a výjezd z garáží. Pro krátkodobé parkování návštěv úřední části je určeno venkovní parkoviště.

c) Architektonický záměr – popis a zdůvodnění zvoleného architektonického záměru

Architektonicky je stavba navržena v souladu s urbanistickým záměrem. Vzhled je tedy třeba podřídit přírodním principům a potlačit architektonické výstřelky dnešní doby, které mají své místo spíše v typické městské a kompaktní zástavbě. Zde jsou proto navrženy fasády s použitím klasických materiálů- kámen, sklo kov a dřevo, které by měli mít dominantní vliv na celkový vzhled komplexu doplněný množstvím zelených ploch se stromy, keři a květinovými záhony.

Základní principy funkce a užívání stavby ZÚ

Základní principy vychází ze zadání a z bezpečnostního schématu. Vzhledem k plošnému rozčlenění stavby jsou jednotlivé provozy od sebe dostatečným způsobem separované, ale vzhledem k propojení celého komplexu na sebe zároveň i jednoduše navazují pro dobré fungování celého úřadu.

Zvolená koncepce a záměr sledovaný architektonickým návrhem účastníka

Zvolená koncepce byla již popsána v předchozích kapitolách. Záměr architektonického návrhu, tj. provedení nesourodé hmoty s použitím přírodních prvků by měl být proveden i v rámci interiéru celého objektu, který v této fázi není řešen. Je snaha o přenesení pozitivního vlivu přírody i dovnitř objektu, v kterém lidé budou nejenom pracovat, ale i bydlet. V rámci dalších stupňů dokumentace bude také třeba pomocí řešení interiéru oddělit bytovou a úřední část, pro možnost odpoutání se od pracovního napětí v době popracovní, což je nutné pro lidi, kteří v rámci jednoho objektu pracují i bydlí. Z toho vychází i členitý návrh budovy, aby pro zaměstnance jdoucí z práce domů to nebylo jen popojetí výtahem z jednoho patra do druhého, se stále stejným výhledem z okna jak z kanceláře tak z bytu.

Details

Related Projects

Back To Top