architektonická a projektová kancelář

ABA autosklo

poskytování služeb motoristům
  • 2698

Description

Urbanistické řešení prostoru výstavby je dáno stávající parcelací, velikostí a orientací pozemku. Místo navržené novostavby se nachází na pozemcích parc.č. 2074, 2075, 3059/2, 2796/3, 2798/1 k.ú. Braník.

Koncept nové zástavby vychází ze stávajících regulativů a okolní zástavby podél hlavní silnice. Svou hmotou, výškovým horizontem, a ustupujícím členěným horním patrem vhodně doplňuje řešené území.

Půdorysný tvar nové zástavby vychází z tvaru a velikosti pozemku. Nová zástavba doplňuje linii objektů podél hlavní silnice – ”jižní spojka”. Parkování je zajištěno v 1.nadzemním podlaží. Novostavba reaguje na okolní zástavbu tvarově i hmotově.

Přístup do objektu je z jižní strany pozemku. Vstup je navržen v pravé části jižní strany objektu, vjezd pro autobusy v levé části, uprostřed jsou navrženy dva vjezdy pro osobní automobily.

Na východní a západní straně je navrženo vždy po jednom schodišti a jednom výtahu.

Ve střední části domu je umístěno 13 stání pro osobní automobily. V západní části je navrženo parkování pro autobus a 3 osobní automobily, tento prostor je řešen přes dvě nadzemní podlaží. Mezi těmito prostory je situované schodiště a nákladový výtah. Ve východní části 1.nadzemního podlaží je navržena vstupní hala s centrálním schodištěm a osobním výtahem. Jednotlivé prostory jsou od sebe odděleny.

2.- 4. nadzemní podlaží je rozděleno dvěmi vnitřními chodbami na 3 části. V prostřední části jsou navrženy dvě zelená atria pro osvětlení a odvětrání středního traktu. Jižní část pater je využita pro kancelářské prostory, vzorkovnu a učebny. Severní část domu pak pro skladovací a technické prostory. Ve 2. nadzemním podlaží jsou prostory převážně otevřené a jsou zde umístěny kanceláře pro poskytování služeb, prostory typu Open Space. Střední část je využita pro zázemí domu. Ve 3.nadzemním podlaží jsou na severní straně situovány technické místnosti domu, na jižní straně pak kancelář, vzorkovna, na západní je výcvikový sál. Ve 4.nadzemním jsou na severní straně sklady, na jižní straně kancelář a učebna, na západní školící místnost.

V 5. Nadzemním podlaží jsou prostory umístěny kolem střední chodby. V severní části jsou umístěny opět sklady v jižní je kancelář a učebna.

Architektonické řešení reaguje na funkční využití domu. Návrh se snaží evokovat stavbu určenou pro motoristy – ” padock”. Návrh se snaží vytvořit jednoduchý tvar domu doplněný barevnou kompozicí čtverců, vyvolávající dojem zázemí závodiště, kterou tvoří přilehlá “jižní spojka”. Rastr barevných čtverců charakteristický pro ustupující části domu a střešní nástavbu je dodrženi i v rozměrech a dělení okenních otvorů.

Barva domu pro hlavní hmotu objektu je navržena jako bílá. Barevné čtverce jsou navrženy ve dvou odstínech zelené, z důvodu lepšího začlenění stavby do okolní zástavby. Garážová vrata jsou opět barvy bílé, vstupní dveře prosklené.

Objekt bude využíván pro parkování osobních vozů i s možností pro autobusy a budou zde služby pro motoristy. Bude zde prováděna výměna autoskel, prodej náhradních dílů a dále školení a výcvik pracovníků. Bude zde umístěna také vzorkovna náhradních dílů.

Dopravní napojení objektu je z ulice Vrbova poblíž křižovatky s ulicí Ve Studeném. Objekt bude napojen dvěmi připojeními z ulice Vrbova jeden pro vjezd a výjezd do garáží pro osobní vozidla a druhý společný pro vjezd a výjezd do garáží pro osobní automobily a vjezd a výjezd do garáží určený i pro autobus. Nepředpokládá se zvýšený provoz autobusů, které by znamenali parkování mimo objekt. V případě nutné potřeby lze dočasně řešit zastavení autobusu před západními vjezdy mimo prostor komunikace. Prostorové uspořádání připojení i rozhledové podmínky jsou dobré bez jakýchkoliv překážek. Stávající chodník ukončený podél sousedního východního pozemku bude prodloužen před navrhovaný objekt pro přístup návštěv a zákazníků. Při výjezdech mohou umístěny dopravní značky „Dej přednost v jízdě“, není však podmínkou, neboť se nejedná o veřejnou komunikaci Vzhledem k dobrým rozhledovým podmínkám navrhujeme možnost odbočení při výjezdu oběma směry do ulice Vrbova.

Details

Related Projects

Back To Top